Zhotovení projektové dokumentace: Cyklotrasa povodí Morávky

Sdružení obcí povodí Morávky (SOPM) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek na programové období 2014–2020, které vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 24. července 2014 s účinností od 1. října 2014, podalo dne 26. října 2016 zadávací dokumentaci na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby. Předmětem plnění je zhotovení projektové dokumentace cyklotrasy povodí Morávky. Zakázka bude spolufinancována z dotace Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace“.

Prostřednictvím Výzvy k podání nabídek bylo „přímo“ osloveno šest předem vybraných projekčních firem. Ve lhůtě pro podání nabídky byly doručeny celkem tři nabídky. Jediným hodnotícím kritériem nabídek byla nejnižší nabídková cena celkem bez DPH. Váha 100 %. Dle jmenované hodnotící komise podala nejvýhodnější nabídku firma Civil Projects, s.r.o., a zároveň tento uchazeč splnil všechny zadávací podmínky stanovené ve Výzvě k podání nabídky. Na sněmu starostů SOPM konaném dne 8. listopadu 2016, byla nabídka firmy Civil Projects, s.r.o., doporučena hodnotící komisí a následně byla schválena Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace.

Ke dni 14. listopadu 2016 pak byla s vítězným uchazečem Smlouva o dílo podepsána. Zahájení projekčních prací se předpokládá na konec listopadu 2016.

Veřejná zakázka byla v řádném termínu uveřejněna na veřejně přístupném portálu profilzadavatele.cz, a to na webové adrese http://sopm.profilzadavatele.cz/. Současně bylo provedeno uveřejnění Oznámení profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek (viz https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form105/Display/5597).

Projekt (pořízení projektové dokumentace) bude realizován na principu partnerství a spolupráce obcí. Finanční výdaje na pořízení projektové dokumentace budou po odečtení dotace z rozpočtu kraje rozděleny stejným dílem mezi všechny do projektu zapojené obce, tj. Dobratice, Krásná, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Pražmo, Raškovice a Vyšní Lhoty.

 

Mgr. Adam Pavlík

Manažer SOPM

 

Příloha – Návrh koridorů cyklistických tras

 

priloha_3_mapa_sopm

Kulturní akce

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty