Aktuality, Nezařazené

Seminář k podpoře sociální práce a služeb v Pobeskydí

Dne 29. září 2016 od 8 hod. v Třanovicích se uskutečnil informativní seminář k možnostem podpory řešení aktuálních potřeb v sociální oblasti v Pobeskydí. Setkání se zúčastnilo cca 20 zástupců samosprávy, poskytovatelů a odborníků.

Seminář zahájila Krystyna Nováková prezentací o podpoře sociální oblasti v MAS Pobeskydí. Zdůraznila, že aktuálně MAS čeká na schválení strategie a vyhlášení prvních výzev. Zmínila se, že MAS může nejen v této oblasti přispět i dalšími svými aktivitami např.: základním dotačním poradenstvím, organizováním setkání a seminářů, realizací vlastních či partnerských projektů.Ve své prezentaci rovněž zmínila identifikované potřeby, a to:

 1. Nízká dostupnost a efektivita sociálního poradenství, práce, preventivních programů a sociálních služeb
 2. Chybějící záchytná síť pro osoby v tíživé životní situaci a osoby ohrožené sociálním vyloučením

Následovala prezentace paní Dany Diváková na téma komunitního plánování sociálních služeb. Podstatou komunitního plánování sociálních služeb je zapojení všech relevantních aktérů, a to poskytovatelů sociálních služeb, zadavatelů (obce), uživatelů (obyvatelé). Zdůrazňovala zejména potřebu vhodného zapojení obyvatel. Doporučovala zj. průzkum potřeb obyvatel formou řízených rozhovorů s obyvateli. Mezi přínosy komunitního plánování lze zařadit:

 1. Systém sociálních služeb odpovídá zjištěným potřebám a je schopen průběžně reagovat na změny
 2. Efektivní využití finančních prostředků
 3. Systém sociálních služeb je průhledný a srozumitelný
 4. Zvyšování podílu občanů na rozhodovacím procesu atd.

Třetí příspěvek přednesla paní Iveta Kuczerová. Zaměřila se nejen na své zkušenosti z občanské poradny, ale i vlastní postřehy s potřebností sociální práce na venkově. Ve své prezentaci přiblížila široké spektrum problémů, se kterými může občanská poradna i sociální práce na venkově pomoct. Jedná se o následující oblasti: sociální pomoc, sociální dávky, rodinné a partnerské vztahy, finanční problematika, bydlení, pracovní právo atd. Jako pracovnice občanské poradny i obyvatelka venkova vnímá, že i na venkově se vyskytují sociální problémy, které často s ohledem na stud obyvatel jsou skryté a obyvatelé vyhledávání odbornou pomoc pozdě. Dalším faktorem snižující dostupnost pomoci pro potřebné je i neznalost a nízká informovanost obyvatel v oblasti sociálních služeb a nabízené pomoci v tíživých životních situacích.

 

V rámci diskuse byly řešeny následující témata:

 1. Komunitní bydlení pro seniory (existuje dotační podpora ministerstva pro místní rozvoj, vhodné pro osamělé a ještě aktivní seniory, nejedná se pouze o zajištění bydlení, důležitá je následná aktivizační činnost) příklady: Senior dům v Rychvaldu, SEN centrum Třanovice, připravovaný projekt komunitního bydlení v Kozlovicích (p. Eliaš z Kozlovic nabídl své zkušenosti s řešením komunitního bydlení pro seniory).
 2. Sociální pracovník na obcích, mikroregionech (vhodné sdílení sociálního pracovníka pro více obcí, v každé obci se nachází potenciálně potřební – problém identifikace, problém nezájmu těchto lidí řešit své problémy; problematika opatrovnictví a navazující sociální práce, na kterou obce nemají kapacity; problematika překonání studu obyvatel – problém zejména menších obcí; potřeba zkušeného sociálního pracovníka, vhodné zapojení do projektu zkušené poskytovatele sociálních služeb, kteří vytvoří podporu danému sociálnímu pracovníkovi) příklad: lítající sociální pracovník na Hlučínsku, komunitní plánování v DSO Slezská brána.
 3. Informovanost obyvatel (komunitní plánování zvyšuje informovanost, výstupy komunitního plánování jsou určeny pro širokou veřejnost, vhodná forma informování a prezentace možné pomoci v sociální oblasti jsou i články v místních zpravodajích – dle zkušenosti paní Kuczerové formou článků o příkladech dobré praxe – obyvatel si uvědomí, že má stejný problém a v článku zjistí nejenom, jak pomoc probíhala, ale i kde pomoc vyhledat)
 4. Financování sociálních služeb (problém se zařazením nových sociálních služeb do základní sítě, potřeba příslibu finanční spoluúčastí zadavatelů tj. obcí, zkušenosti s faktickým využitím finanční spoluúčastí obcí – záleží na charakteru služby, dostupnosti jiných zdrojů financování; účastníci – zástupci sociálních služeb došli k závěru, že tento systém financování nepřímo diskriminuje menší neveřejné subjekty a to zejména v menších obcích, které na spolufinancování nemají dostatečné finanční rezervy, zvyšuje finanční nestabilitu a zabraňuje rozvoj – dotace na jeden rok, nejistota výše dotace v dalších letech; z tohoto pohledu je systém financování sociálních služeb z dlouhodobého hlediska neudržitelný)
 5. Komunitní plánování sociální služeb – nový komunitní plán sociální služeb DSO Slezská Brána http://repiste.slezskabrana.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb regionu, který řeší obdobné problémy a výzvy jako Pobeskydí.

Na závěr Krystyna Nováková shrnula možnou podporu prostřednictvím MAS a nabídla přítomným konzultace s připravovanými projekty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *