Sněm

Sněm starostů je nejvyšším orgánem Sdružení a je tvořen starosty, nebo jimi zplnomocněnými zástupci. Do jeho působnosti patří:

 1. schvalování stanov a jejich změn
 2. projednání zprávy revizní komise
 3. volba a odvolání předsedy, místopředsedy a revizní komise
 4. přijímaní podaných rezignací na zvolené funkce
 5. schválení rozpočtu Sdružení
 6. schválení výše členských příspěvků
 7. rozhodování o hospodaření s majetkem Sdružení
 8. schvalování jednacích a volebních řádů orgánů Sdružení
 9. rozhodnutí o zrušení Sdružení
 10. rozhodování o dalších záležitostech, které si sněm starostů vyhradí
 11. projednání výsledků přezkumu hospodaření a schválení závěrečného účtu Sdružení
 12. přijímání nových členů a schvalování vyloučení členů Sdružení

Sněm starostů je svoláván předsedou nebo manažerem Sdružení zpravidla 1x měsíčně, nejméně však 1x za čtvrtletí kalendářního roku. O termínu konání, místu a programu jednání musí být členové Sdružení uvědomeni písemnou či elektronickou pozvánkou, a to nejméně 10 dnů předem. Sněm starostů je schopen se platně usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů Sdružení. Usnesení se přijímá většinou hlasů všech členů Sdružení, s výjimkou bodu 1) a 12), kde je ke schválení potřeba 2/3 většina členů Sdružení. Jednání sněmu starostů zpravidla řídí předseda nebo manažer Sdružení.

 

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty