Cyklotrasa povodí Morávky: projektová příprava

Jedním z prioritních projektů Sdružení obcí povodí Morávky je vybudování cyklotrasy. Cyklotrasa bude v úseku Nošovice – Morávka vedena podél komunikace č. III/4774 převážně po účelových a místních komunikacích. Koridory cyklistické trasy vedoucí do obcí Dobratice a Krásná ještě nebyly projektově navrženy. Součástí navrženého řešení jsou úpravy povrchů komunikací v místech, kde je to nezbytně nutné, doprovodné stavby, zejména mosty a lávky, odpočívky a informační body.

Cyklotrasa představuje prodloužení stávající sítě bezpečně trasovaných koridorů cyklistických tras, které v současnosti končí v obci Dobrá. Účelem připravované cyklotrasy povodí Morávky je přenesení cyklodopravy v mikroregionu v celé své délce (kromě nezbytného křížení pozemních komunikací) mimo pozemní komunikaci č. III/4774. Stávající pozemní komunikace je intenzivně využívaná individuální a nákladní automobilovou dopravou a je tudíž pro cyklisty nevhodná a nebezpečná. Celková intenzita dopravy v některých úsecích přesahuje 5 000 vozidel a až 500 cyklistů za den. Připravovaný investiční záměr sleduje zvýšení bezpečnosti a rozvoj alternativních typů dopravy, šetrných k životnímu prostředí. Cílovou skupinou projektu jsou především občané mikroregionu, včetně dětí a seniorů při dosahování zaměstnání, vzdělávacích institucí či služeb. Cyklistická trasa bude sloužit také turistům navštěvující mikroregion.

V současné době je na pozemní komunikaci č. III/4774 umístěna také cyklotrasa č. 6174, která je značena žlutočerným silničním značením s číslem cyklotrasy. Problémem stávající cyklistické trasy je, že není značena vyhrazenými jízdními pruhy, piktogramovými koridory, pruhy pro Bus + cyklo apod. Pozemní komunikace je v obou směrech také poměrně úzká, proto je její potenciální rozšíření poměrně problematické. V případě výstavby rozsáhlé liniové infrastruktury je nezbytné vycházet jak ze socioekonomických předpokladů – spádovosti občanů a turistů, tak i z fyzickogeografických limitů území. Z tohoto důvodu se zatím uvažuje převážně o výstavbě a úpravě stávajících pozemních komunikací se smíšeným provozem – cyklistické trasy, neboť nejspíš nebude možné zajistit v celé délce samostatně vedené cyklostezky. Nicméně intenzita motorizované dopravy na nové cyklistické trase bude velmi nízká a zdaleka nebude dosahovat intenzity dopravy na pozemní komunikaci č. III/4774.

Dne 23. 6. 2016 byla našemu mikroregionu poskytnuta dotace z Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu projektové dokumentace“, č. 20/2098. Výše dotačního titulu činí 30,81 %, maximálně 500 000 Kč.

Na jednání Sněmu starostů SOPM dne 12. 8. 2016 bylo schváleno, že projektová dokumentace cyklotrasy bude pořízena a financována (do projektu) zapojenými obcemi na principu partnerství a spolupráce při rovném rozdělení výdajů. V současné době je záměr akceptován zastupitelstvy obcí Nošovice, Dobratice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty, Raškovice, Pražmo, Morávka a Krásná.

Sdružení obcí povodí Morávky schválilo dne 12. 8. 2016 přípravu výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace, včetně DÚR a DSP a v současné době se věnuje přípravě výzvy k podání nabídek na zhotovení projektové dokumentace cyklotrasy.

Kulturní akce

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty