Aktuality

Integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ

Vzdělávací akce rozvine téma inkluzivní výchovy a vzdělávání v mateřské škole, dle jednotlivých oblastí speciální pedagogiky a informuje účastníky o postupech při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a plánu rozvoje dítěte. Seznámí účastníky s dalšími potřebnými kroky při začleňování dítěte z hlediska současné a aktuální legislativy. Lektorka z přímé pedagogické praxe definuje pozitiva a možná rizika integračního procesu v mateřské škole. Hlavním cílem je předat jasné a přehledné informace, které lze okamžitě použít v pedagogické praxi. A přinést pedagogům odpověď na

Číst více

Potřebnost drobného podnikání v Pobeskydí

Na otázku potřebnosti drobného podnikání v obcích MAS Pobeskydí se snažilo najít odpověď dotazníkové šetření probíhající v období září – říjen 2016, kterého se zúčastnili zástupci místních samospráv obcí MAS Pobeskydí. Cílem šetření bylo zjistit, zda v území obcí nějaká podnikatelská aktivita chybí, zda obce disponují zázemím pro drobné podnikání apod. I přes distribuci dotazníků přímo k respondentům (obcím) a možnost vyplnit dotazník písemně i online byla návratnost pouhých 11,9 %. Nicméně i pět vyplněných dotazníku nám říká, co může být

Číst více

Publikace článků k sociální problematice a nabídka sociálních služeb pro občany

Sdružení obcí povodí Morávky ve spolupráci s magistrátem města Frýdek-Místek realizuje projekt, který se zaměřuje na zvýšení informovanosti a povědomí občanů SOPM o aktuálním dění v sociální oblasti a nabídce sociálních služeb. Články, informace a projekty budou uveřejňovány v regionálním i obecním tisku, na společných webových a Facebookových stránkách SOPM. Současnou nabídku sociálních služeb pro občany a články lze nalézt webových stránkách SOPM v sekci Aktuality.

Číst více

Závod požárnické všestrannosti na Pražmě

V sobotu 15. 10. 2016 se v naší obci konalo téměř po dvaceti letech okresní kolo Závodu požárnické všestrannosti, které pořádalo Okresní sdružení hasičů ve Frýdku-Místku v úzké spolupráci s místními hasiči. Tento podzimní závod je součástí celostátní hry mladých hasičů a dorostenců PLAMEN. Hra má několik kol, další jsou potom na jaře, kdy mladí hasiči soutěží v požárních disciplínách. Trať závodu vedla podél řeky a pětičlenná družstva na ní plnila na šesti stanovištích nejrůznější úkoly např. střelba ze vzduchovky,

Číst více

Zhotovení projektové dokumentace: Cyklotrasa povodí Morávky

Sdružení obcí povodí Morávky (SOPM) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek na programové období 2014–2020, které vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 24. července 2014 s účinností od 1. října 2014, podalo dne 26. října 2016 zadávací dokumentaci na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby. Předmětem plnění je zhotovení projektové dokumentace cyklotrasy povodí Morávky. Zakázka bude spolufinancována z dotace Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace“. Prostřednictvím Výzvy k podání nabídek bylo

Číst více

Je nás víc

Podané ruce, z. s. se canisterapii (terapii pomocí psů) věnují již více než 16 let. Naši členové – dobrovolníci – navštěvují ve svém volném čase různá sociální zařízení, školky a další místa, kde zdravým a především postiženým dětem i dospělým přinášejí zpestření, radost, zájem. První dva říjnové dny jsme strávili na Liščím mlýně ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde proběhl další canisterapeutický (CT) víkend, na kterém bylo proškoleno 11 osob v rámci odborného semináře a otestováno 24 CT týmů. CT tým, to

Číst více

Podpora obětem trestných činů

Cítíte se být obětí trestného činu nebo jste se obětí přímo stali? Potřebujete právní informace, doprovod nebo právní pomoc? Pokud ano, kontaktujte nás na tel. 558 439 823, 773 173 604 nebo nás navštivte na ul. Palackého 129 ve Frýdku – Místku v pondělí a středu od 8:00 – 14:30 hod. (objednaní klienti však mají přednost).   Nabízíme: předávání právních informací – práva obětí, trestní oznámení x přestupek, průběh trestního řízení, náhrada škody, peněžitá pomoc, zmocněnec, důvěrník, bezpečnostní plán a zajištění psychosociální (terapeutické) podpory – prostor pro naslouchání, ventilování

Číst více

Modrý kříž mladým: Přijďte dříve

Poradna Modrého kříže ve Frýdku Místku nabízí pomoc lidem, kteří bojují s nadměrným užíváním návykových látek nebo hazardním hraním. Před dvěma lety jsme se začali věnovat také vám, dospívajícím, protože dlouhodobě vnímáme, že se vás tyto problémy týkají podobně jako dospělých. Dva roky přinesly hodiny a hodiny povídání s mladými lidmi, kteří nás navštívili, a jsou pro nás zajímavou zkušeností. V naprosté většině k nám přicházejí klienti na doporučení sociálních kurátorů pro mládež nebo pracovníků probačně mediační služby. Jde tedy o mladé lidi v nepříjemných

Číst více

MAS Pobeskydí

„Jak podpořit rozvoj podnikání v malých obcích? Jak pomoci výstavbě cyklostezky, rozvoji zemědělství, vybavení školy či sociální služby? Odpověď na tyto otázky Vám pomůže najít organizace MAS Pobeskydí, která zastřešuje obce, podnikatele a neziskový sektor ve vymezeném území, do kterého mj. spadá i Sdružení obcí povodí Morávky. Členové této organizace po několik let společně vytvářeli strategický plán rozvoje Pobeskydí. Na základě tohoto plánu je možné čerpat finanční prostředky na vybrané projekty. Zdali je Váš projektový záměr přijatelný pro dotační podporu

Číst více

Zpráva o fungování informačních kanálů

Strategický plán Sdružení obcí povodí Morávky na období 2016–2022 se systematicky zaměřuje na rozvoj území. V kapitole 9.3.1 této strategie je zdůrazněna nezbytnost podpořit informační kanály v obcích Sdružení. Mezi stanovené prioritní projekty, cílené na rozvoj informovanosti ve vnitřním i vnějším prostředí Sdružení, patří vytvoření společných webových stránek a QR kódu, které lze obecně považovat za vysoce standardizované marketingové nástroje komunikační politiky. Na základě Usnesení č. 2. z 11. Sněmu starostů SOPM, konaného dne 12. 8. 2016 v obci Nošovice, byly ke dni

Číst více

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty